Dramaterapie

Podmínky a průběh

Pracuji formou individuálního setkávání, které má časovou dotaci v rozsahu 50minut. Přítomen je pouze terapeut a klient (i v případě dětí).
První setkání probíhá formou rozhovoru. Povídáme si o tom, co vás přivádí, jaké jsou vaše cíle a očekávání, přání. Hodně se ptám a ještě více se snažím naslouchat vašemu osobnímu příběhu.
V případě dětských klientů probíhá toto setkání a uzavření kontraktu s rodičem nezletilého, bez přítomnosti dítěte.
Následná setkání už probíhají s využitím metody dramaterapie (Developmental Transformation) s prvky arteterapie.
Délka trvání terapie záleží na stanoveném cíli a konkrétní situaci, vždy po dohodě s Vámi. Ideální je frekvence jednou za týden či 14 dní. Osvědčilo se dohodnout minimálně 8 setkání a po jejich následném zhodnocení domluvit dle potřeby pokračování či ukončení.

Ceník
700 kč / 50 minut

Mgr. Lucie Dohelská – klinická logopedka a dramaterapeut

Pro vymezení oboru využívám definici Asociace dramaterapeutů ČR (http://www.adcr.cz), jejímž jsem členem: „DRAMATERAPIE je samostatný terapeutický obor založený na specifickém užití divadelních prostředků k dosažení terapeutických cílů. Cílem je záměrné léčebné působení, směřující k udržení či obnovení kvality života jednotlivce, zlepšení psychického a fyzického zdraví, podpora osobnostního rozvoje i příznivých mezilidských vztahů, posílení pozitivních aspektů a celková stabilizace v rovině osobní, zdravotní i sociální. Záměr je uskutečňován kvalifikovaným odborníkem v oboru Dramaterapie, pracujícím v souladu s vědeckými poznatky a etickými normami, vztahujícími se k profesi.“ Dramaterapeutických přístupů existuje celá řada. Já mám výcvik v metodě Developmental Transformation (DvT) – Vývojové proměny amerického psychologa Davida Read Johnsona.

Mým hlavním nástrojem je HRA ve volném prostoru.

V rámci této hry pak především práce s tělem – pohybem, příběhem a metaforou, emocemi. V kontextu logopedické péče je tento kreativní terapeutický přístup, který nestojí na verbálním vyjádření, vhodný i pro jedince s těžkou formou narušení komunikačních schopností (vývojová dysfázie, mutismus, poruchy plynulosti řeči, PAS aj.) vč. přidružených obtíží. S ohledem na práci s tělem z něj mohou profitovat také klienti s poruchou senzitivity. Byť je hra vlastní především dětem, metoda je vhodná pro každého, kdo má chuť skrze vlastní vyjádření najít (vnitřní) stabilitu v nestabilitě žití, bez omezení věku.

Ceník

Konzultace 700,- Kč 50 minut

Objednání na konzultaci

Objednat se je možné telefonicky na tel. 311 360 198
nebo na e-mailu: logopediemnisek@volny.cz