Práce v hliněném poli

Mgr. Hana Inderková – klinická logopedka

Práce v hliněném poli

Práce v hliněném poli je metoda,
která je založená na zákonitostech haptiky.
Haptika znamená kontakt
dotykem – (z řeckého „haptein“= dotýkat se). Při dotýkání se je možné vnímat teplotu, tlak, vibrace, bolest, vnímat kontakts protějškem, uvědomit si postavení těla v prostoru, a to vše v součinnosti se systémem rovnováhy.
U haptiky jde tedy o velmi komplexní vnímání, které ovlivňuje prožívání emoční, rozvoj představivosti, rozvoj řeči, myšlení a jednání.
Při terapii můžeme pozitivně podpořit vývoj dítěte, které má:
⦁ poruchu řeči
⦁ problémy ve vztahu s vrstevníky
⦁ potíže spojené s úzkostí, strachem, stresem
⦁ problémy s enurézou či enkoprézou …

Při práci v hliněném poli se dotýkáme keramické hlíny zarovnané po okraj v dřevěné bedýnce.

K dispozici je také voda a houbička. Lze tak v jasně ohraničené a přehledné situaci využít vlastnosti keramické hmoty, která je snadno tvarovatelná, hladká, jemná a současně stálá a dostatečně pevná pokud je potřeba vnímat tlak a odpor materiálu. Výborně odráží a zrcadlí náš pohyb – i ten sebemenší dotyk totiž zanechá viditelný otisk. S přidáním vody se může měnit na měkkou až mazlavou a nabízí tak velkou škálu zkušeností dle individuálních potřeb.
Při práci v hliněném poli neexistuje, co je dobře a co je špatně – jde o podporu vývoje, o možnost v přítomnosti průvodce nalézat nové cesty řešení, o možnost dotýkat se a být zpětně dotýkán.
Jak již bylo naznačeno, pohyb jako takový a vnímání pohybu velmi úzce souvisí s řečí. Řeč si ve zjednodušeném pohledu lze představit jako souhru přesně a dokonale koordinovaných pohybů mluvidel, hlasivek a dechu. Při řeči je potřeba cíleně ovládat ty nejmenší a nejjemnější svalové skupiny. Předpokladem pro to, aby byly tyto pohyby ovládány správně, je správný vývoj větších svalových skupin celého těla.  A jsme zase zpět u potřeby podporovat rovnováhu, vnímání těla v prostoru, hmatové vnímání, tj. u hliněného pole 😊
Práce v hliněném poli je proto vhodná pro děti s poruchami řeči, ale velmi dobře působí i při dalších obtížích (problémech ve vztahu s vrstevníky, při potížích spojených s úzkostí, strachem či stresem, při enuréze, enkopréze).

Více o metodě na www.hlinenepole.cz

{

Reference

„Dobrý den,
musím se podělit o velice dobré zkušenosti s hrou v hliněném poli.
Můj 7letý syn začal mít po nástupu do první třídy trošku trápení 🙁
Pro některé děti je to obrovská změna, když přechází z hravé školky do velké školy.
Byl v tu dobu velice citlivý a lítostivý.
Do školní družiny vůbec nechtěl chodit.
Často po škole plakal a bál se, aby byl vyzvednut včas a nemusel jít do družiny.
V tu dobu jsem se o něj začínala bát, aby se mu spolužáci nezačali posmivat,že pro ně bude uplakánek.
Začala jsem zjišťovat různé informace o způsobech jak mu s tímto těžkým obdobím pomoci.
Jeden ze způsobů, jak nenásilnou formou si promluvit odborně s dítětem a k tomu je spojené vyrábění a tvoření a zábava byla hra v hliněném poli!
Touto formou vytváření a různém jakémsi placání čehokoliv se po 5 setkání se skvělou a úžasnou paní,která s ním tyto lekce měla vytvořil zdravé sebevědomí a uvědomění svých hodnot.
Ve škole se to o moc zlepšilo.
Samozřejmě děti dozrávají i věkem, ale tyto hodiny hry v hliněném poli mu ke všemu dopomohly daleko snáze a rychleji.
Práci v hliněném poli s dětmi bych doporučila každému.
Je to nejen skvělá zábava, ale za pomocí zkušeného lektora se i rodiče dozví, kde může být nějaký problém, na co se u dětí zaměřit a nebo co možná nejvíce potřebují.“

 

Podmínky a pravidla práce v hliněném poli ®

Pravidla důvěrnosti

Všechny informace, získané v průběhu terapie o klientovi, jsou považovány za důvěrné, nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost.

V extrémním případě, při jasném přesvědčení, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, je vyhrazeno právo porušit tuto mlčenlivost pro zabránění ublížení.

Pokud s klientem či zákonným zástupcem není domluveno jinak, nejsou informace o klientovi a průběhu terapie sdělovány nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Výjimkou je spolupráce s dětmi a mladistvými do 15-ti let, kdy komunikujeme se zákonnými zástupci předem dohodnuté informace. Ze setkání může vznikat krátký písemný záznam a ve většině případů i videozáznam – vše je uloženo na bezpečném místě. Videozáznam je pořizován pouze při přímé Práci v hliněném poli a je určený pouze pro potřeby terapeuta, není s klientem ani jeho zákonnými zástupci sdílen. Konzultace s klientem či zákonným zástupcem zaznamenávány na kameru nejsou.

V rámci zvyšování kvality péče může být terapeutický postup konzultován na supervizích s profesionálním supervizorem a přítomnými kolegy – terapeuty, kteří jsou vázáni stejným etickým kodexem a pravidly mlčenlivosti. Probíhá zde rozbor videozáznamu, který je pouštěn bez zvuku pouze jako obraz, a který není nikde uložen ani zveřejněn. Klientova anonymita zůstává zachována. Pokud by vznikla potřeba některé části videozáznamů zveřejnit, byl by o tom s klientem či zákonným zástupcem sepsán speciální informovaný souhlas.

Pravidla hranic terapeutického vztahu 

Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost a na předem domluvený čas. Konzultovat s klientem či zákonným zástupcem není možné na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace. Vztah s klientem je ryze terapeutický.
Telefonický kontakt a e-mail lze využít pouze pro informování o změně týkající se termínu – nikoli k poskytování terapie či ke konzultaci.
Terapeut má právo přerušit, odmítnout nebo ukončit spolupráci v případě, že existuje podezření, že klient nebo zákonný zástupce přichází či telefonicky kontaktuje terapeuta pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo v případě, kdy je verbálně či fyzicky agresivní.

Pravidla k průběhu terapie

Terapeut pečuje o stimulaci vývojových potřeb klienta v duchu úcty ke každému člověku, s ohledem na jeho důstojnost a jedinečnost, bez jakékoliv diskriminace. Pokud terapeut uzná, že případ přesahuje jeho kompetence, odešle klienta k jinému profesionálovi nebo naváže spolupráci s jiným odborníkem.

V průběhu terapie a konzultace s rodičem je vždy vypnutý telefon.

Na úvodní konzultaci je s klientem (zákonným zástupcem) domluveno, na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Obsah je možné v průběhu spolupráce doplňovat a měnit.

V rámci terapeutických setkání je klientovi poskytována péče, ke které má terapeut potřebnou kompetenci. Tu využívá pro přiblížení se k dohodnutému cíli. Současně ale nemůže jednoznačně zajistit pozitivní výsledek/ účinek. Taktéž nelze zajistit, že bude klient po každém setkání spokojený.

Doporučeno je minimálně 10 setkání přímé terapeutické práce a 3 konzultace. Kromě úvodního setkání probíhá konzultace s klientem či zákonným zástupcem vždy po pěti setkáních. Obsahem konzultace je shrnutí důležitých momentů z průběhu terapeutických setkání a získání zpětné vazby z běžného života klienta. Ačkoliv je doporučováno minimálně deset terapeutických setkání, klient může ukončit spolupráci kdykoliv i v průběhu. Pokud je spolupráce funkční, následuje po dalších pěti, tj. celkem deseti setkáních opět konzultace, kde je mj. řešena otázka ukončení nebo pokračování v terapii.

Terapeutická setkání trvají většinou 30-40 minut. Frekvence setkávání se odvíjí od možností terapeuta a klienta. Optimální jsou pravidelná setkání po týdnu nebo alespoň 1 setkání za 14 dní. Klient bere na vědomí fakt, že dodržování kontinuity, tedy dohodnuté frekvence sezení mohou mít vliv na efektivitu poskytované péče.

Při Práci v hliněném poli® je běžný fyzický kontakt. Fyzický kontakt je orientován výhradně ke prospěchu klienta a je součástí metody. Jedná se např. o balení rukou do hlíny, umývání rukou houbičkou, braní hlíny od klienta, potření rukou hlínou atp.
Pokud je klient agresivní a dojde k poškození materiálních věcí mimo rámec Práce na hliněném poli® je klient nebo jeho zákonný zástupce povinen materiální škody uhradit.

V průběhu a ani po ukončení spolupráce není vypracovávána a poskytována zpráva.

Shrnutí průběhu terapie:
– konzultace s klientem či zákonným zástupcem před zahájením
– 5x setkání přímé práce v hliněném poli
– konzultace s klientem či zákonným zástupcem o průběhu terapie
– 5x setkání přímé práce v hliněném poli
– konzultace s klientem či zákonným zástupcem o ukončení x pokračování v terapii

Platba

Terapie Práce v hliněném poli je plně hrazena klientem (viz. ceník). Platba probíhá bezhotovostně na číslo účtu 2801973573/2010 – možnost využití QR kódu přímo na místě. Daňový doklad je předán na vyžádání.
O jakýchkoliv změnách v ceníku je klient informován předem.
Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí tuto skutečnost nejlépe formou sms na telefonní číslo 724 957 578, a to čím dříve tím lépe, aby mohl být uvolněný termín nabídnut jinému klientovi.
V případě že klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.
V případě, že se klient bez omluvy nedostaví, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z dohodnuté částky. Po dvou bez omluvy nevyužitých termínech bude ukončena spolupráce.

 

Ceník

Konzultace s rodičem (úvodní i případně každá další) 600,- Kč za 45 min.
Obvykle probíhá konzultace po každých pěti setkáních s dítětem.
Práce v hliněném poli 600,- Kč za 45 min. Doporučeno je minimálně 10 setkání.

Objednání na konzultaci

Objednat se je možné telefonicky na tel. 311 360 198
nebo na e-mailu: logopediemnisek@volny.cz